Home

Appointment

Please send an email to make an appointment: aiko.kaplan@gmx.at.

Kontakt

Aiko Kaplan

Reikitherapeutin

Gesundheitszentrum

Habsburgergasse 10/11

1010 Wien

E-Mail: aiko.kaplan@gmx.at